L U C I A N O   L O N G O
Вода
Анастасия

Зад себе си остави
земята,
да те носят остави
вълните на вятъра,
жена на морето.

Лучо Караро